نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور


دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور در حال‌حاضر متشکل از دو معاونت "امور زیربنایی،‌ تولیدی و اقتصادی" و "امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی" و هر معاونت دارای دو اداره کل می‌باشند که در کنار اداره کل حوزه ریاست و مشاور عالی رییس دفتر با فعالیت های خود ادامه می دهند.

حدود وظایف و اختیارات دفتر براساس نمودار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف دفتر  در دو حوزه بازرسی و نظارت تبلور می‌یابد که بنا بر تأکید ریاست محترم جمهوری  بر امر نظارت پیشگیرانه، در دو سال گذشته صبغه‌ی غالب فعالیت‌های دفتر بر امور بازرسی از نهادهای فرهنگی، اجتماعی،‌سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تولیدی و زیربنایی با نظارت هدایتگر و پیشگیرانه در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به مردم شریف و آثار و پیامدهای آن بر دستگاه‌های اجرایی و واکنش‌ها نسبت به برخی تدابیر نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.