نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


معاونت هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور


شرح وظایف

1-پشتیبانی معاون اجرایی رییس جمهور از طریق هماهنگی و برقراری ارتباط با نهادهای سیاسی، صنفی، مدنی، مذهبی ، ‏فرهنگی و سایر دستگاه ها ، سازمان ها، نهادها و ادارات دولتی و همچنین با نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و ‏جماعات، روحانیون، شوراهای اسلامی، شرکتها و واحدهای تولیدی درباره بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات، ‏درخواستها و پیشنهادات واصله از آنها.‏

‏2-اخذ درخواستها و پیشنهادات استانها و برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی استانها با دستگاههای اجرایی و ‏تنظیم و تدوین توافقات فی‌مابین جهت تصمیم‌سازی در سفرهای استانی رییس جمهور.

‏‏3-برنامه ریزی و برآورد نیاز سالانه رییس جمهور به اعتبارات (ارزی- ریالی) و تسهیلات بانکی در حوزه فعالیت.‏

‏4-اخذ دستور رییس جمهور و ابلاغ به مراجع ذیربط، پیگیری و نظارت بر اجرای دستورات رییس جمهور و تهیه ‏گزارش‌های ویژه نظارتی در زمینه طرحهای ملی کشور با همکاری دستگاهها.

‏‏5-ارزیابی، نظارت و پیگیری اجرای پروژه های مصوب از طریق مکاتبه، جلسات هماهنگی، بازدیدهای نوبه‌ای و میدانی ‏و گزارشگیری از دستگاههای ذی ربط و استانها و ثبت نتایج اقدامات در سامانه پیگیری تصمیمات سفرهای استانی.‏

‏6-بررسی، مطالعه و تحلیل اسناد توسعه و جمع آوری مدارک و اطلاعات مرتبط با وضعیت و شاخصهای اقتصادی ، ‏اجتماعی و زیربنای و... استانها .

‏‏7-شناسایی و تدارک سازوکار مناسب و بهنگام به منظور شناسایی واحصاء ظرفیت ها،مزیت های نسبی و نیز مشکلات ‏استانها ومناطق همجوار و اطلاع رسانی آن مزیت ها وظرفیت های سرمایه گذاری درجهت توسعه وایجاد فرصت‌های ‏سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی دراستانها با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط(استانی وملی).‏

‏8-ایجاد زمینه و بستر مناسب به منظور روان سازی، هدایت، تسهیل ، سوق ، تشویق و حمایت راهبردی از سرمایه گذاران ‏داخلی وخارجی در استان ها از طریق دستگاه های مسئو ل ملی واستانی.‏

‏9-برنامه‌ریزی، هماهنگی و تمهید مقدمات لازم برای برگزاری مناسب وهدفمند جلسات تخصصی ، منطقه ای ، استانی ‏وملی وبین المللی توسعه و سرمایه گذاری استانها از طریق تعامل با سایر دستگاه‌ها و واحد های ذیربط و استان ها .

‏‏10-برقرای ارتباط منظم ومستمر با وزارت خانه ها ، سازمان ها ، موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی  (دولتی وغیر ‏دولتی) و مراکز موثر در امر توسعه و سرمایه گذاری.‏

‏11-ارزیابی و ارائه گزارشات نوبه ای ودوره ایی از روند اجرای برنامه‌های راهبردی و طرحهای توسعه‌ایی ‏وسرمایه‌گذاری‌ در استانها و مناطق.‏ ‏12-برنامه ریزی و انجام امور مربوط به دبیرخانه‌های ستاد سفرهای استانی و ستاد توسعه و سرمایه گذاری استانها

‏13- هماهنگی و برگزاری جلسات با مسئولین کشوری ، لشکری و استانی و تعامل با دستگاههای اجرایی و اشخاص ‏حقیقی و حقوقی مرتبط با امور اجرایی سفرهای استانی

‏14- هماهنگی برای تشکیل کمیته اجرایی ستاد سفرهای استانی و برقراری ارتباط موثر به عنوان ریاست کمیته اجرایی ‏ستاد سفرهای استانی رییس جمهور با عضویت واحدهای مختلف نهاد و سایر دستگاه های مرتبط در سفرهای استانی

‏15-گردآوری کلیه اطلاعات وآمار موردنیاز از واحدهای منطقه ای، استانی و ملی و همچنین اطلاعات وآمار موردنیاز از ‏واحدهای بخشی و فرابخشی جهت پشتیبانی اطلاعاتی معاون اجرایی رییس جمهور.

‏16- راهبری و مدیریت سیستم‌هاو سامانه‌های رایانه‌ای پیگیری هوشمند تصمیمات استانی، ستاد سفر، برنامه ریزی و ‏نظارت برنامه های سفر، نظارت پروِژه های توسعه ای، پیگیری درخواستهای نمایندگان، نظارت برپروژه های ‏برخوردار از اعتبارات نهاد و سایر سیستمهای مورد نیاز.‏