نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری


حوزه فعالیت

در فرهنگ توسعه،چالش ها و آسیب هایی به طور طبیعی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بروز و ظهور می کند، هر سیستمی برای تامین سلامت خود نیازمند الگو و برنامه مدون و مشخص می باشد، از کوچکترین واحد اجتماعی (خانواده) تا بزرگترین واحد اجتماعی (دولت) نیاز به مراقبت و حراست دارد، هدف از این کار تامین سلامت، پایداری و ارتقاء سطح توانمندی آنهاست. 

بدون توجه به ابزار کنترلی امکان بروز خطا و حوادث در فرایندهای مدیریتی اداری کاملا بدیهی است،لذا مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری و حراست های تابعه همانند یک شبکه عصبی برای انتقال مفاهیم و پیام های امنیتی- حفاظتی در ستاد دولت، بیش از همه مراکز نهادها و ارگان ها نیازمند هوشیاری، مراقبت و سلامت است.

از این منظر با استفاده از تجربه های چند دهه گذشته بر این باوریم که رسالت حراست جلب اعتماد، رضایت و مشارکت همکاران و مدیران و همچنین ارتقاء سطح آگاهی، دانش، اخلاق، فضیلت و معرفت در دستگاه ها می باشد لذا در تعریف حراست اینگونه تفسیر کرده ایم:

ح: حرمت، حمایت

ر:رضایت مندی ایجاد کردن

س:سلامت اداری، سلامت کارکنان

ت:توجه دادن، توجیه، تذکر و تکریم

گفتمان اعتدال، به معنی پرهیز از افراط، تفریط و ایجاد عدالت در همه سطوح زیر بنایی کار ما در حراست نهاد خواهد بود.

علیرضا خان کرمی

مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری